POMOC PRAWNA W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i separację. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa oraz w zakresie doradztwa przy przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich tzw. intercyzy. Zakres usług w obszarze spraw małżeńskich obejmuje prowadzenie rozmów ugodowych, negocjacje, sporządzenie wniosków, pozwów, odpowiedzi na wniosek oraz reprezentację Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

ROZWÓD

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Pomagamy osobom, które chcą wnieść pozew o rozwód, a także Klientom, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. . Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

INTERCYZA

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa przy przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

ZAKRES USŁUG

Rozwód

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Pomagamy osobom, które chcą wnieść pozew o rozwód, a także Klientom, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. . Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o rozwód to m.in.:.
– Sporządzenie pozwu o rozwód.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Separacja

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach o separacje. Pomagamy osobom, które chcą wnieść pozew o separację, a także Klientom, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o separację to m.in.:.
– Sporządzenie pozwu o separację.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa. Reprezentujemy osoby, które chcą wnieść pozew o unieważnienie małżeństwa, a także Klientów, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. Tytułem przykładu można wskazać, że małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli; pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony; pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o unieważnienie małżeństwa to m.in.:.
– Sporządzenie pozwu o unieważnienie małżeństwa.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Podział majątku małżonków

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o podział majątku wspólnego małżonków to m.in.:.
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Negocjacje.
– Sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego.
– Przygotowanie odpowiedzi na wniosek.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Przygotowanie umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyzy)

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa przy przygotowaniu umów majątkowych małżeńskich. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Zwrot wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty małżonków

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie spraw związanych ze zwrotem wydatków i nakładów na majątek wspólny lub osobisty. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Każdy z małżonków może żądać również zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.