SPRAWY RODZINNE – DORADZTWO PRAWNE

Sprawy rodzinne, to zwykle wielowątkowe procesy, którym towarzyszą duże emocje. Ustalenie warunków rozstania małżonków, podziału ich majątku wspólnego, a także porozumienie co do zasad opieki nad dzieckiem, to sprawy ponadnormatywnie angażujące i obciążające psychicznie. Niestety przejście przez nie jest etapem niezbędnym dla każdego kto pragnie poukładać swoje przyszłe życie. Dlatego też niezwykle cenny jest doświadczony adwokat dobrze znający prawo rodzinne, który będzie reprezentować nas w kontaktach z małżonkiem, jego adwokatem, jak i sądem.

Moja kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, spraw o unieważnienie małżeństwa, a także spraw o alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka. Świadczę doradztwo prawne zarówno dla osób pozwanych jak i inicjujących sprawy, których przedmiotem jest prawo rodzinne.

KIM JESTEM?

Adwokat Patryk Wróbel, sprawy rodzinne Kalisz, Ostrzeszów, Kępno
ADWOKAT

PATRYK WRÓBEL

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał w Kancelariach Adwokackich na terenie województwa Śląskiego i Dolnośląskiego. Po ukończonej aplikacji adwokackiej złożył egzamin adwokacki z jednym z najlepszych wyników w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jako adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką świadczy doradztwo prawne we wszystkich problemach prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentuje klientów przed w procesach sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi, a także sądami administracyjnymi. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Świadczy pomoc prawną dla Klientów z miast Kalisz, Kępno i Ostrzeszów.

Telefon

Zadzwoń do nas, jeśli chcesz porozmawiać o swoim problemie prawnym i umówić się na spotkanie.

E-mail

Napisz do nas e-mail lub wypełniej formularz kontaktowy z opisem problemu prawnego.

Adres

Biuro Wrocław
ul. Podwale 19/5, 50-043 Wrocław
Biuro Ostrzeszów
ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów
Biuro Kalisz
Aleja Wolności 12 lok. 106, 62-800 Kalisz
Biuro Kępno
ul. Graniczna 21a, 63-600 Kępno

ROZWODY

Reprezentuję osoby, które chcą wnieść pozew o rozwód, jak i osoby, wobec których małżonek wytoczył sprawę rozwodową. Przygotowuję wnioski do sądu i wspieram w kompletowaniu materiału dowodowego. Negocjuję w imieniu Klienta warunki zakończenia związku małżeńskiego. Doradzam także, w sprawach, które są kolejnymi etapami procesów rozwodowych: w sprawach o ustalenie obowiązku alimentacyjnego oraz reguł kontaktów między rodzicami i dziećmi.

ALIMENTY

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty. Reprezentujemy Klientów w sprawach o zasądzenie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Świadczę pomoc w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, w szczególności zasad przebywania z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i porozumiewanie się, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

PRAWO RODZINNE

ZAKRES USŁUG

Sprawy rodzinne to nie tylko rozwód, ustalenie alimentów i kontaktów z dzieckiem. Procesy rozwodowe wiążą się nieodłącznie ze sprawami o podział majątku wspólnego małżonków, których rozstrzygniecie często możliwe jest dopiero w sądzie. Prawo rodzinne to także coraz częściej procesy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Adwokat, który nie tylko doradzi, ale też poprowadzić nasze sprawy, zapewnia zarówno zabezpieczenie naszych interesów jak i zdejmuje z naszych barek cześć ciężaru sporu. Poniżej przedstawiam wszystkie obszary doradztwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego.

Rozwód

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Pomagamy osobom, które chcą wnieść pozew o rozwód, a także Klientom, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o rozwód to m.in.:
– Sporządzenie pozwu o rozwód.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o unieważnienie małżeństwa. Reprezentujemy osoby, które chcą wnieść pozew o unieważnienie małżeństwa, a także Klientów, którzy zostali pozwani przez współmałżonka. Tytułem przykładu można wskazać, że małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone: przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli; pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony; pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o unieważnienie małżeństwa to m.in.:.
– Sporządzenie pozwu o unieważnienie małżeństwa.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Podział majątku małżonków

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o podział majątku wspólnego małżonków to m.in.:.
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Negocjacje.
– Sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego.
– Przygotowanie odpowiedzi na wniosek.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Prowadzenie spraw o alimenty

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty. Reprezentujemy Klientów w sprawach o zasądzenie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, a także w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o alimenty to m.in. :
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Negocjacje.
– Przygotowanie pozwu o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów.
– Sporządzenie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Kancelaria oferuje pomoc prawną w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw dotyczących władzy rodzicielskiej to m.in. :
– Przygotowanie wniosku ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej.
– Sporządzenie odpowiedzi na wniosek.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem to m.in. :
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Przygotowanie pism procesowych w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria oferuje pomoc prawną w prowadzeniu spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo o ustalenie ojcostwa matka i ojciec mogą wytoczyć do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa to m.in. :
– Sporządzenie pozwu o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.
– Przygotowanie odpowiedzi na pozew.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Reprezentujemy zarówno matki jak i ojców, którzy chcieliby aby dziecko mieszkało z jednym z rodziców.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw o ustalenie miejsca pobytu dziecka to m.in. :
– Przygotowanie pism procesowych w sprawach ustalenie miejsca pobytu dziecka.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka. Do istotnych spraw dziecka zaliczyć można przykładowo wybór imienia dziecka, wybór szkoły, sposobu leczenia, wyjazd dziecka poza granice państwa itd.

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię w obszarze spraw dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka to m.in. :
– Prowadzenie rozmów ugodowych.
– Przygotowanie pism procesowych w sprawach ustalenie miejsca pobytu dziecka.
– Reprezentacja Klienta przed sądem zarówno I jak i II instancji.

Foto 4 Sprawy rodzinne adwokat Kalisz, Kępno, Ostrzeszów
Foto 5 Sprawy rodzinne adwokat Kalisz, Kępno, Ostrzeszów
Foto 6 Sprawy rodzinne adwokat Kalisz, Kępno, Ostrzeszów